Skip to content

Pravo za telebane - največji slovenski pravni portal

hitri pravni nasvet


Domov

Osebni stečaj - osnovne informacije E-pošta
(55 glasov)
Avtor: Luka Podjed, odvetnik   
14.10.2008

Morda je za slovensko uho besedna zveza "osebni stečaj" nekoliko nenavadna, morda doslej tudi nesmiselna, a zakonodajalec je poskrbel, da bo v prihodnje tudi v naših ušesih zvenela bistveno bolj domače in običajno.

S 1. oktobrom 2008 so namreč pričele veljati določbe oddelka 5.11. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki določajo pravila postopka osebnega stečaja.Komu je osebni stečaj namenjen?

Gre za sodni postopek, ki naj bi omogočal prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okvirju svojih možnosti poplačajo vse svoje upnike, s tem da lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v stečaju.

Osebni stečaj je namenjen predvsem potrošnikom ("navadnim" fizičnim osebam) in podjetnikom posameznikom (s.p.) ter zasebnikom (odvetniki, notarji, izvršitelji ipd.).

 

Kakšni so pogoji za začetek postopka osebnega stečaja?

Predlog za začetek stečajnega postopka lahko vloži sam dolžnik ali upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca.

Postopek osebnega stečaja se vodi proti insolventnemu dolžniku. Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih zapadlih obveznosti (trajnejša nelikvidnost) ali če postane dolgoročno plačilno nesposoben.

Dolžnik, ki je potrošnik, je trajneje nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov ali če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 EUR.

Dolgoročno plačilno nesposoben pa je dolžnik, čigar vrednost premoženja je manjša od vsote njegovih obveznosti (prezadolženost).

 

Kako poteka stečajni postopek?

Dolžnik, ki je vložil predlog za začetek postopka osebnega stečaja, ali pa je bil ta proti njemu vložen, mora sodišču podati poročilo o stanju svojega premoženja.

Z začetkom postopka osebnega stečaja se poslovna sposobnost dolžnika omeji tako, da NE more:

  • sklepati pogodb in opravljati drugih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso, samostojnemu podjetniku ali zasebniku pa preneha takšen status;
  • brez soglasja sodišča najeti posojila ali dati poroštva;
  • odpreti novega transakcijskega ali drugega računa;
  • se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.
V postopku osebnega stečaja vodi dolžnikove posle upravitelj in ga tudi zastopa.
 
 

Kaj spada v stečajno maso? 

V stečajno maso spada vse premoženje dolžnika ob začetku postopka in vse premoženje, doseženo z unovčevanjem in upravljanjem stečajne mase ter izpodbijanjem pravnih dejanj dolžnika. Poleg navedenega v stečajno maso spadajo tudi plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom, in premoženje, ki ga dolžnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom, razen zakonsko izvzetih prejemkov.
 
 

Kakšne so posledice po končanem postopku? 

Po končanem postopku dolžnik NI prost obveznosti, ki v postopku niso bile v celoti poplačane! 
 
Lahko pa pred koncem postopka vloži predlog za odpust svojih obveznosti, ki so nastale do začetka postopka, v delu, v katerem v tem postopku ne bodo poplačane.
 
Da bi preprečili, da bi se dolžnik večkrat zaporedoma posluževal te možnosti, zakon določa, da mora od zadnjega pravnomočnega sklepa o odpustu obveznosti preteči najmanj deset let. S sklepom o začetku postopka odpusta obveznosti sodišče določi preizkusno obdobje, ki ne sme biti krajše od dveh let od uvedbe postopka osebnega stečaja in tudi ne od enega leta po vložitvi predloga za odpust obveznosti ter ne daljše od petih let od uvedbe osebnega stečaja. Po poteku preizkusnega obdobja sodišče izda sklep, da se dolžniku odpustijo njegove obveznosti. S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti preneha upnikova pravica sodno uveljavljati plačilo terjatve, na katero učinkuje odpust obveznosti.
 
 

Kakšni so stroški postopka?

Predlagatelj osebnega stečaja bo moral ob vložitvi predloga plačati predujem za kritje začetnih stroškov postopka, pri čemer je višina predujma odvisna od vrednosti premoženja, ki spada v stečajno maso in števila upnikov, in lahko znaša od 1.500 EUR naprej.

 

Pametni e-obrazci:

Predlog za začetek osebnega stečaja

Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti  

 


 
Komentirajte (1963 komentarjev)
info4444
Osebni stečaj - osnovne informacije
18.4.2014 06:21:24
malica prevoz na delo dnevnice brez omejitve ne spadajo v stečajno maso in tu nima stećajni nič ampak samo sodišče sodišče se pa mora držat zakona recimo če imaš naravo dela tako da ti pripadajo dnevnice pa čeprav so 1500 evrov plus plača 600 ti morajo pustit vse
#14579
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
18.4.2014 08:30:19
Info, ja tu nima stečajni kaj. Odobri sodišče. Ampak sodišča več ne odobravajo. Sam sem se pritožil na to in višje sodišče je potrdilo, da ima okrožno sodišče prav. In tako so sedaj začela v glavnem ravnati vsa sodišča in poenotila sodno prakso, da te zadeve spadajo v stečajno maso. Žal in kruto. Še kakšni dobri 2 leti nazaj, pa se je dalo. Pri meni je celo stečajni napisal, da se strinja s tem, ker bom tako obdržal službo, ki je drugače lahko ogrožena ipd... Ampak, NE! Tako, da vzbujat lažno upanje, da ti to sigurno pripada nima smisla.
#14580
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
18.4.2014 09:06:11
Evo tukaj je sklep višjega sodišča na temo malice, potnih in kilometrine:

JEDRO:
Okvir izvzetih prejemkov je torej konkretno določen: izvzeti so lahko le tisti prejemki, za katere je tako določeno v 101. čl. ZIZ. Tam pa med prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe, niso navedene dnevnice, kilometrine in potni stroški.

IZREK:
Pritožba stečajnega dolžnika se zavrne in se v izpodbijanem delu potrdi sklep sodišča prve stopnje.

OBRAZLOŽITEV:
Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje: 1.) ugotovilo, da spadajo v stečajno maso v postopku osebnega stečaja nad stečajnim dolžnikom J.L., stalni prejemki, ki jih stečajnemu dolžniku izplačuje A. d.o.o., (izplačevalec), razen zneskov iz 3. in 4. točke izreka tega sklepa; 2.) izplačevalcu naložilo, da mora po prejemu tega sklepa zneske stalnih prejemkov stečajnega dolžnika, zmanjšane za zneske iz 3. in 4. točke izreka sklepa, namesto stečajnemu dolžniku plačevati v dobro fiduciarnega računa upravitelja L.H., ki je tam naveden; 3.) odločilo, da se pri izterjavi po 2. točki izreka sklepa prejemki za posamezni mesec zmanjšajo za znesek v višini dohodka, določenega za dolžnika in za osebo, ki jo mora dolžnik preživljati po zakonu, in sicer ženo Z.L.,in mladoletna otroka M.L. ter V.L., po merilih, ki jih ureja socialno varstvo za dodelitev denarne pomoči; 4.) odločilo, da se pri izterjavi po 2. točki izreka sklepa prejemki za posamezen mesec zmanjšajo tudi za morebitne zneske, zarubljene s sklepom o izvršbi za izterjavo terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti ter odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal; 5.) zavrnilo predlog stečajnega dolžnika za izvzem kilometrine, potnih stroškov in dnevnic iz izterjave stalnih prejemkov.
Proti navedenemu sklepu je glede njegove 5.) točke, stečajni dolžnik po svoji pooblaščenki vložil pritožbo zaradi nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava ter predlagal njegovo spremembo tako, da pritožbeno sodišče izvzame iz izterjave stalnih prejemkov tudi kilometrino, potne stroške in dnevnice. Opozarja, da v skladu s 3. odst. 389. čl. ZFPPIPP v postopku osebnega stečaja poleg premoženja iz 2. odst. 244. čl. tega zakona, spadajo v stečajno maso tudi prejemki na podlagi plače, nadomestila plače in ostali tam našteti. Za omejitev zneska prejemkov, ki spadajo v stečajno maso v postopku osebnega stečaja pa se smiselno uporabljata 2. in 3. odst. 102. čl. ZIZ. Meni, da prejemkov iz naslova dnevnic, kilometrine in potnih stroškov ni mogoče upoštevati v stečajni masi, saj teh ni mogoče šteti med stalne prejemke. Gre za dejanske stroške delavca v zvezi z delom, do povrnitve katerih je delavec upravičen in ne pomenijo plačila za opravljeno delo, na katerega bi bilo mogoče poseči z izvršbo. Dolžnik je zaposlen kot voznik tovornega vozila. Svoje delo opravlja zunaj ozemlja Republike Slovenije. Domov prihaja enkrat na štirinajst dni. Opravljanje njegovih delovnih nalog je povezano z nesorazmernimi stroški, saj je dolžan na poti sam poskrbeti za prehrano, prenočitev, osebno higieno, čista oblačila, sam krije tudi stroške prihoda na delo. Gre za stroške, potrebne za preživetje dolžnika med opravljanjem delovnih nalog. V kolikor bi sodišče v stečajni masi upoštevalo tudi te prejemke in bi jih posledično zarubilo, bi bil dolžnik primoran prenehati z delovnim razmerjem, ker ne bi bil sposoben kriti tekočih stroškov za osnovne življenjske potrebščine v času opravljanja delovnih nalog.
Pritožba stečajnega dolžnika ni utemeljena.
Po določilu 1. odst. 389. čl. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007 s sprem.), spadajo v postopku osebnega stečaja v stečajno maso poleg premoženja iz 2. odst. 224. čl. ZFPPIPP, tudi plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom osebnega stečaja, razen prejemkov, ki so po tem zakonu izvzeti iz stečajne mase ali spadajo v stečajno maso v omejenem znesku. Izvzetja prejemkov pa so določena v 2. tč. 2. odst. 389. čl. ZFPPIPP, in sicer je tam navedeno, da so iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja izvzeti tisti prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe po 101. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Okvir izvzetih prejemkov je torej konkretno določen: izvzveti so lahko le tisti prejemki, za katere je tako določeno v 101. čl. ZIZ. Tam pa med prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe, niso navedene dnevnice, kilometrine in potni stroški. Pritožnik sicer meni, da pri njih ne gre za stalne prejemke, ampak za kritje dejanskih stroškov delavca v zvezi z delom, vendar pa pritožbeno sodišče ocenjuje, da gre v vsakem primeru za takšne prejemke, ki so v zvezi s plačo in imajo ravno tako kot plača naravo stalnega denarnega prejemka. Predvsem pa je ključno to, da dnevnice, kilometrine in potni stroški niso našteti med iz stečajne mase izvzetimi prejemki, saj je zakonodajalec v 101. čl. ZIZ taksativno navedel tiste prejemke, ki so izvzeti iz izvršbe in med temi ni v pritožbi zatrjevanih. Da izvzetje teh prejemkov ni utemeljeno, je mogoče zaključiti tudi na podlagi primerjave med sedanjo in prejšnjo ureditvijo glede iz izvršbe izvzetih prejemkov: V 92. čl. Zakona o izvršilnem postopku (ZIP), ki je veljal do 15.10.1998 (ko je pričel veljati ZIZ), so bili med prejemki, ki so bili izvzeti iz izvršbe v 10. točki navedeni tudi prejemki iz naslova potnih stroškov in dnevnic. Torej je zakonodajalec v ZIZ izvzetje navedenih prejemkov iz izvršbe načrtno opustil.
Upoštevaje gornjo obrazložitev je pritožbeno sodišče, na podlagi 128. čl. ZFPPIPP, pritožbo stečajnega dolžnika zavrnil kot neutemeljeno in v izpodbijanem delu potrdil sklep sodišča prve stopnje.
#14581
sedmica
Osebni stečaj - osnovne informacije
18.4.2014 10:03:48
Hvala vsem za odgovore!

Otroka prejemata državno štipendijo, tudi socialni transfer, kot otroški dodatek, jo vseeno upoštevajo pri izračunu,kot mi ga je povedal luštrek?

Hvala!
#14582
info4444
Osebni stečaj - osnovne informacije
18.4.2014 22:05:29
takole je meni pisalo na sklepu o izterjavi prejemkov.......

povračilo stroškov v zvezi delom po določbi 130. člen zakona o delovnih razmerjih (povračilo stroškov za prehrano med delom , za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju po svoji naravi ne sodijo v okvir prejemkov ki jih je mogoče zaseči po določbi člena 389 člena ZFPPIPP zato jih je izplačevalec dolžan plačevati stečajnemu dolžniku in ne v dobro fiduciarnega denarnega računa upravitelja (5.točka izreka).

tako sem imel ves čas OS

teden dni pred iztekom preizkusnega obdobja to je bilo januarja letos sem zamenjal delodajalca in je novi delodajalec prejel ta isti sklep


jaz sem ves čas OS prejemal na TRR eno nakazilo plačo okoli 580 in drugo dnevnice prevoz na delo okoli 1300 in ta dva zneska v celoti dvignil na banki brez problemov
#14584
Denis80
Osebni stečaj - osnovne informacije
20.4.2014 18:27:36
Pozdravljen info4444 kdo ti je pa izdal ta sklep da si lahko dvigoval toliksen znesek.stecajni ali sodisce...
#14585
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
20.4.2014 23:05:54
Takšen sklep lahko izda samo sodišče.
#14586
Denis80
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.4.2014 07:36:13
Pozdravljen lustrek....vem da sklep izdaja samo sodisce,napacno sem vprasanje postavo.Zanima me kje in kdo je info4444 povedal za ta zakon,ker meni ne dajo isplacanih dnevnic malce prevoza.Samo min.placa.
#14587
Denis80
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.4.2014 07:36:43
Pozdravljen lustrek....vem da sklep izdaja samo sodisce,napacno sem vprasanje postavo.Zanima me kje in kdo je info4444 povedal za ta zakon,ker meni ne dajo isplacanih dnevnic malce prevoza.Samo min.placa.
#14588
Denis80
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.4.2014 07:37:10
Pozdravljen lustrek....vem da sklep izdaja samo sodisce,napacno sem vprasanje postavo.Zanima me kje in kdo je info4444 povedal za ta zakon,ker meni ne dajo isplacanih dnevnic malce prevoza.Samo min.placa.
#14589
Denis80
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.4.2014 07:37:43
Pozdravljen lustrek....vem da sklep izdaja samo sodisce,napacno sem vprasanje postavo.Zanima me kje in kdo je info4444 povedal za ta zakon,ker meni ne dajo isplacanih dnevnic malce prevoza.Samo min.placa.
#14590
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.4.2014 08:22:10
Na iste clene in zakone sem poskusal tudi jaz. Vcasih so sodisca to odobravala. Dolocena ja, dolocena ne. Sedaj pa je visje sodisce s sklepom ki sem ga objavil postavilo sodno prakso in utemeljilo da se to rubi. Tako da zal.
#14591
info4444
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.4.2014 08:52:55
vse okol OS mi je sestavil muzo in okol dnevnic tudi
mojemu znancu tudi je pa šel v stečaj pred mesecem dni in ima isti sklep in mu tudi ostajajo vsa nakazila kar se dela tiče
#14592
info4444
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.4.2014 08:55:04
luštrek to ni res
#14593
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.4.2014 10:33:21
Ja hvala bogu ce se katero sodisce odobri. Jaz sem po pritozbi sem dobil sklep visjega sodisca. In ta sklep je javno objavljen kot sodna praksa. Tako da zanasat se na to da bos dobil se ni pametno. Poskusis pa vsekakor lahko. Je pa mojemu znancu tudi muzi sestavil in so mu v mb zavrnili.
#14594
Denis80
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.4.2014 15:01:35
kaj bi pa moral napisat v pritozbi za sodisce,da bi mi odobrili malco prevoz dnevnice...probal sem marsikaj pa nic od tega dobil sem idobreno samo dodatek na otroka poleg min.place
#14595
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
22.4.2014 12:40:34
S pritozbo bos tezko uspel, saj vsako pritozbo obravnava visje sodisce v lj, ki pa je zavzelo stalisce da to spada v stecajno maso.
#14597
tejko
Osebni stečaj - osnovne informacije
22.4.2014 15:24:31
imam eno vprašanje, kolega ki je v osebnem stečaju ima kredit,ki je zavarovan s hipoteko na nepremičninah,ki pa niso njegova last(lastniki so starši).kaj se lahko zgodi v tem primeru?
#14598
tejko
Osebni stečaj - osnovne informacije
22.4.2014 15:25:06
imam eno vprašanje, kolega ki je v osebnem stečaju ima kredit,ki je zavarovan s hipoteko na nepremičninah,ki pa niso njegova last(lastniki so starši).kaj se lahko zgodi v tem primeru,če ne plačuje kredita?
#14599
tejko
Osebni stečaj - osnovne informacije
22.4.2014 15:25:16
imam eno vprašanje, kolega ki je v osebnem stečaju ima kredit,ki je zavarovan s hipoteko na nepremičninah,ki pa niso njegova last(lastniki so starši).kaj se lahko zgodi v tem primeru,če ne plačuje kredita?
#14600
tejko
Osebni stečaj - osnovne informacije
22.4.2014 15:25:37
imam eno vprašanje, kolega ki je v osebnem stečaju ima kredit,ki je zavarovan s hipoteko na nepremičninah,ki pa niso njegova last(lastniki so starši).kaj se lahko zgodi v tem primeru,če ne plačuje kredita?
#14601
schoo
Osebni stečaj - osnovne informacije
22.4.2014 16:01:18
Banka vzame nepremičnino? Isto, kot če kateregakoli hipotekarnega kredita ne plačaš... to bi verjetno šlo izven stečaja in bi banka direktno pobrala denar od nepremičnine, nepremičnina ne bi šla v stečajno maso.
Bi pa znala biti zanimiva komplikacija, če bi želel pa rešit nepremičnino in kredit še naprej plačevat. Verjetno bi bilo potrebno nekako prenest kredit na koga drugega ali kaj podobnega.
#14602
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
22.4.2014 17:22:47
hipoteko lahko vnovčijo do zadnjega dne preizkusnega obdobja če jo ne porok ki je dal hipoteko ni več dolžan saj je glavnemu dolžniku bil dolg sodno odpuščen
#14604
EDIN DINO
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.4.2014 09:13:40
Pozdravljeni!

Ai mi ahko kdo pove koliko ti pripada na enega otroka oziroma koliko denarja ti mora pustiti stečajnik za dva otroka poleg minimalne plače,..torej kot sem zgoraj videl dnevnic in prevoza ti menda več ne priznajo in ti poberejo,..zdaj pa mi eni govorijo da je cenzus za otroka 260€ ne glede ali jih imaš enega ali pet? kako je sedaj s tem? Hvala
#14605
schoo
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.4.2014 09:45:59
Sem dal par strani nazaj gor trenutne podatke:

...
prvega otroka, ki je najstarejši


212,17

vsakega naslednjega otroka

185,65
#14606
Ta tema ima preveč komentarjev, da bi jih bilo mogoče vse prikazati. Vse komentarje si lahko ogledate na forumu.

Pravni nasvet   Komentirajte to novico...

Iskanje po spletni strani

Prijava


Pozabljeno geslo?
Registrirajte se