Skip to content

Pravo za telebane - največji slovenski pravni portal

hitri pravni nasvet


Domov

Osebni stečaj - osnovne informacije E-pošta
(57 glasov)
Avtor: Luka Podjed, odvetnik   
14.10.2008

Morda je za slovensko uho besedna zveza "osebni stečaj" nekoliko nenavadna, morda doslej tudi nesmiselna, a zakonodajalec je poskrbel, da bo v prihodnje tudi v naših ušesih zvenela bistveno bolj domače in običajno.

S 1. oktobrom 2008 so namreč pričele veljati določbe oddelka 5.11. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki določajo pravila postopka osebnega stečaja.Komu je osebni stečaj namenjen?

Gre za sodni postopek, ki naj bi omogočal prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okvirju svojih možnosti poplačajo vse svoje upnike, s tem da lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v stečaju.

Osebni stečaj je namenjen predvsem potrošnikom ("navadnim" fizičnim osebam) in podjetnikom posameznikom (s.p.) ter zasebnikom (odvetniki, notarji, izvršitelji ipd.).

 

Kakšni so pogoji za začetek postopka osebnega stečaja?

Predlog za začetek stečajnega postopka lahko vloži sam dolžnik ali upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca.

Postopek osebnega stečaja se vodi proti insolventnemu dolžniku. Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih zapadlih obveznosti (trajnejša nelikvidnost) ali če postane dolgoročno plačilno nesposoben.

Dolžnik, ki je potrošnik, je trajneje nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov ali če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 EUR.

Dolgoročno plačilno nesposoben pa je dolžnik, čigar vrednost premoženja je manjša od vsote njegovih obveznosti (prezadolženost).

 

Kako poteka stečajni postopek?

Dolžnik, ki je vložil predlog za začetek postopka osebnega stečaja, ali pa je bil ta proti njemu vložen, mora sodišču podati poročilo o stanju svojega premoženja.

Z začetkom postopka osebnega stečaja se poslovna sposobnost dolžnika omeji tako, da NE more:

  • sklepati pogodb in opravljati drugih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso, samostojnemu podjetniku ali zasebniku pa preneha takšen status;
  • brez soglasja sodišča najeti posojila ali dati poroštva;
  • odpreti novega transakcijskega ali drugega računa;
  • se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.
V postopku osebnega stečaja vodi dolžnikove posle upravitelj in ga tudi zastopa.
 
 

Kaj spada v stečajno maso? 

V stečajno maso spada vse premoženje dolžnika ob začetku postopka in vse premoženje, doseženo z unovčevanjem in upravljanjem stečajne mase ter izpodbijanjem pravnih dejanj dolžnika. Poleg navedenega v stečajno maso spadajo tudi plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom, in premoženje, ki ga dolžnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom, razen zakonsko izvzetih prejemkov.
 
 

Kakšne so posledice po končanem postopku? 

Po končanem postopku dolžnik NI prost obveznosti, ki v postopku niso bile v celoti poplačane! 
 
Lahko pa pred koncem postopka vloži predlog za odpust svojih obveznosti, ki so nastale do začetka postopka, v delu, v katerem v tem postopku ne bodo poplačane.
 
Da bi preprečili, da bi se dolžnik večkrat zaporedoma posluževal te možnosti, zakon določa, da mora od zadnjega pravnomočnega sklepa o odpustu obveznosti preteči najmanj deset let. S sklepom o začetku postopka odpusta obveznosti sodišče določi preizkusno obdobje, ki ne sme biti krajše od dveh let od uvedbe postopka osebnega stečaja in tudi ne od enega leta po vložitvi predloga za odpust obveznosti ter ne daljše od petih let od uvedbe osebnega stečaja. Po poteku preizkusnega obdobja sodišče izda sklep, da se dolžniku odpustijo njegove obveznosti. S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti preneha upnikova pravica sodno uveljavljati plačilo terjatve, na katero učinkuje odpust obveznosti.
 
 

Kakšni so stroški postopka?

Predlagatelj osebnega stečaja bo moral ob vložitvi predloga plačati predujem za kritje začetnih stroškov postopka, pri čemer je višina predujma odvisna od vrednosti premoženja, ki spada v stečajno maso in števila upnikov, in lahko znaša od 1.500 EUR naprej.

 

Pametni e-obrazci:

Predlog za začetek osebnega stečaja

Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti  

 


 
Komentirajte (2331 komentarjev)
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.1.2015 12:21:44
...
#15099
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.1.2015 12:21:50
...
#15100
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.1.2015 12:45:59
kot sem že napisal krivci za zmedo so stečajni upravitelji ki so terjatev iz naslova dursa priznali v celoti kot prednostno terjatev čeprav to ni. Kako sedaj to rešit ne bi 100% vedel je pa možno da se da na ministrstvo za pravosodje vlogo za pravno tolmačenje zakona in pojasnilo.
v kolikor je kdo zainteresirn speljati postopek naj me kontaktira da to pripavim da vidimo kaj bo.
tisti ki so še v postopku pa naj pri svojih stečajnih zahtevaj da terjatve od dursa sedaj fursa ločijo kaj je prednostno in kaj je navadna terjtev da ne bo potem teh zapletov.
#15101
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.1.2015 13:10:44
Jaz imam vse terjatve prednostne, tako jih je Furs prijavil in stečajna upraviteljica jih je potrdila, ki je pa razložila, da so prednostne, a se odpišejo...

Muzo sem prebrala tvoj odgovor in mi ni jasno, kako se ne odpišejo, saj je bilo že tolikokrat rečeno kdo naj gre v stečaj in kdo ne, do sedaj nisem slišala, da bi Fzrs terjal po odpustu koga, če gre za lastne prispsvke in ne za prispvke za morebitne zaposlene. Kako bodo lahko težave, ali potem res ni jasnega odgovora ali se odpustijo ali ne?

lp
#15102
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.1.2015 13:16:45
Aha, sva oba pisala istočasno. Potem najbolje, da se pogovorim s stečajno upraviteljico glede tega,njej zaupam, ker je res strokovna, res pa ne vem kako poteem postopa, ko pride do česa takega.....vloga na ministrstvo za pravosodje se zdi smiselna!Tudi, ko še ni odpusta?
#15103
hajduk
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.1.2015 13:51:52
evo meni jih niso odpustili,ker je terjatev prijavljena prednostno! kaj narediti ne vem bil sem na dursu pa noben nič ne ve tako da .....jeba totalna...stečajnega ne zanima dosti ker je konec stečaja!!
#15104
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.1.2015 15:26:23
Saj zakon določa katere so prednostne, omenja tudi prispvke za zadnje leto. Omenja pa tudi katere te prednostne se pri odpustu obveznosti odpustijo in katere ne. Prednostne, ki se ne odpustijo so iz naslova preživnine etc.....prispevki pa se. Ali je tu kdo, ki so se mu odpustili prispevki?

Hajduk, pa se lahko še pritožiš na izvršbo?

lp
#15105
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.1.2015 15:44:32
Prej sem želela napisat, da se mi ne zdi sporno, da so prispevki prijavljeni kot prednostne, saj so, samo ali se odpustijo je vprašanje.
#15106
Yacka
Osebni stečaj - osnovne informacije
25.1.2015 17:54:19
hajduk napisal:
KDOR JE V STEČAJU MU ŠE ZMERAJ PRIPADA 604€!!! TO VELJA ZA TISTE KI NISO V STEČAJU100%%

če dobivaš prihodke, ki niso plača bi ti morali trgati do 70% minimalne plače.

Če pa prejemaš plačo, pa je le ta omejena na celotno minimalno plačo

389. člen

(posebna pravila o stečajni masi)

(1) V stečajno maso v postopku osebnega stečaja poleg premoženja iz drugega odstavka 224. člena tega zakona spadajo tudi:

1. plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom osebnega stečaja, razen prejemkov, ki so po tem zakonu izvzeti iz stečajne mase ali spadajo v stečajno maso v omejenem znesku,

2. premoženje, ki ga stečajni dolžnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom osebnega stečaja.

(2) Iz stečajne mase so v postopku osebnega stečaja izvzeti:

1. predmeti, ki so izvzeti iz izvršbe po 79. členu ZIZ, in

2. prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe po 101. členu ZIZ.

(3) Prejemki na podlagi plače, nadomestila plače, odškodnine zaradi izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti, zaradi začasne brezposelnosti ter plačila za delo obsojencev v kazenskih zavodih spadajo v stečajno maso razen zneska, ki je enak:

1. višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost, in


2. če stečajni dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, tudi: višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvo, za dodelitev denarne socialne pomoči.

(4) Za omejitev zneska prejemkov, ki spadajo v stečajno maso v postopku osebnega stečaja, se smiselno uporabljata tudi drugi in tretji odstavek 102. člena ZIZ.
#15107
Yacka
Osebni stečaj - osnovne informacije
25.1.2015 18:24:13
Pa_link_a napisal:
Prej sem želela napisat, da se mi ne zdi sporno, da so prispevki prijavljeni kot prednostne, saj so, samo ali se odpustijo je vprašanje.

Ne, na prednostne terjatve odpust obveznosti ne učinkuje, torej se ne odpustijo:

408. člen

(terjatve, za katere učinkuje odpust obveznosti)

(1) Odpust obveznosti učinkuje za vse terjatve upnikov do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v postopku osebnega stečaja, če ni v drugem odstavku tega člena drugače določeno.

(2) Odpust obveznosti ne učinkuje za prednostno terjatev iz prvega odstavka 21. člena in prvega odstavka 390. člena tega zakona in tudi ne za terjatev iz naslova:

1. denarne kazni ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, izrečenih v kazenskem postopku,

2. v pogojni obsodbi določenega pogoja vrnitve premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, oziroma povrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem,

3. globe ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, izrečenih v postopku o prekršku, in

4. odvzema premoženja nezakonitega izvora.

21. člen

(prednostne, podrejene in navadne terjatve)

(1) Prednostne terjatve so naslednje nezavarovane terjatve:

1. plače in nadomestila plač za zadnje tri mesece pred začetkom postopka zaradi insolventnosti,

2. odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni,

3. neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,

4. plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka,

5. odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečajnega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno,

6. davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili iz 1., 3., 4. in 5. točke tega odstavka,

7. nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče koledarsko leto.


(2) V stečajnem postopku so prednostne terjatve tudi nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale v zadnjem letu pred začetkom stečajnega postopka.

(3) Podrejene terjatve so nezavarovane terjatve, ki se na podlagi pravnega razmerja med dolžnikom in upnikom, če postane dolžnik insolventen, plačajo šele po plačilu drugih nezavarovanih terjatev do dolžnika.

(4) Navadne terjatve so nezavarovane terjatve, ki niso niti prednostne niti podrejene terjatve.
#15108
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
25.1.2015 21:26:43
torej: (2) Odpust obveznosti ne učinkuje za prednostno terjatev iz prvega odstavka 21. člena in prvega odstavka 390.

Prispevki pa niso v prvem odstavku 21. člena, ampak v drugem, takole:
(2) V stečajnem postopku so prednostne terjatve tudi nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale v zadnjem letu pred začetkom stečajnega postopka.
#15109
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
25.1.2015 21:26:49
torej: (2) Odpust obveznosti ne učinkuje za prednostno terjatev iz prvega odstavka 21. člena in prvega odstavka 390.

Prispevki pa niso v prvem odstavku 21. člena, ampak v drugem, takole:
(2) V stečajnem postopku so prednostne terjatve tudi nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale v zadnjem letu pred začetkom stečajnega postopka.

Jih pa omenja 390.člen, ki omenja prvi in drugi odstavek 21. člena:

390. člen

(posebna pravila za prednostne terjatve)

(1) Iz stečajne mase se v postopku osebnega stečaja kot prednostne terjatve poleg terjatev iz prvega in drugega odstavka 21. člena tega zakona plačajo tudi terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti ter odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

Ampak, nisem pravnica, pa vendar se mi zdi nesmiselno, če ne bi zakon določal, da se odustijo, da bi sploh bil napisan ta, da se NE odpustijo terjatve iz prvega odstavka 21. člena, če pa že takoj naslednji člen na katerega se sklicuje, 390, zopet vsebuje prvi in drugi odstavek 21.člena. Toje brezsmiselno. Mislim, da je prav interpretirano kakor tudi piše na sklepu o odpustu obveznosti, kaj se odpusti, kaj se misli s prvim odstavkom 390. člena.

Takole kopirano iz skepa o odpustu:

Odpust obveznosti po prvem odstavku 408. člena ZFPPIPP učinkuje za vse terjatve upnikov do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v postopku osebnega stečaja, če ni v drugem odstavku 408. člena ZFPPIPP drugače določeno. Drugi odstavek 408. člena ZFPPIPP pa določa, da odpust obveznosti ne učinkuje za prednostne terjatve iz prvega odstavka 390. člena ZFPPIPP in tudi ne za prednostne terjatve iz prvega odstavka 21. člena ZFPPIPP.

Prednostne terjatve iz prvega odstavka 390. člena ZFPPIPP, na katere odpust obveznosti ne učinkuje, so terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti ter odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

Prednostne terjatve iz prvega odstavka 21. člena ZFPPIPP, na katere odpust obveznosti prav tako ne učinkuje, pa so plače in nadomestila plač za zadnje tri mesece pred začetkom postopka zaradi insolventnosti (1. točka prvega odstavka 21. člena ZFPPIPP), odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni (2. točka prvega odstavka 21. člena ZFPPIPP), neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (3. točka prvega odstavka 21. člena ZFPPIPP), plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka (4. točka prvega odstavka 21. člena ZFPPIPP), odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečajnega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno (5. točka prvega odstavka 21. člena ZFPPIPP) in davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili iz 1., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka 21. člena ZFPPIPP (6. točka prvega odstavka 21. člena ZFPPIPP).S pravnomočnostjo tega sklepa bodo po prvem odstavku 409. člena ZFPPIPP prenehale pravice upnikov sodno uveljaviti plačilo terjatve iz 2. točke izreka tega sklepa v delu, v katerem ta terjatev do pravnomočnosti tega sklepa ne bo plačana. Po posebnih pravilih, določenih v 410. členu ZFPPIPP, pravnomočnost tega sklepa ni ovira za plačilo terjatev iz premoženja stečajnega dolžnika, ki spada v stečajno maso v tem postopku osebnega stečaja, kar pomeni, da bodo iz stečajne mase, ki se je že natekla, poplačani še stroški stečajnega postopka, če pa bo še kaj ostalo, pa bodo še delno poplačani upniki.
#15110
Yacka
Osebni stečaj - osnovne informacije
26.1.2015 09:27:50
1. odstavek je tole (glej 6. točko):


(1) Prednostne terjatve so naslednje nezavarovane terjatve:

1. plače in nadomestila plač za zadnje tri mesece pred začetkom postopka zaradi insolventnosti,

2. odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni,

3. neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,

4. plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka,

5. odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečajnega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno,

6. davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili iz 1., 3., 4. in 5. točke tega odstavka,

7. nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče koledarsko leto.
#15111
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
26.1.2015 10:55:08
Ne, to velja za prispevke za zaposlene in se to za zadnje tri mesece pred stečajem. Se kaksno mnenje? Drugace pa sem brala vse te sprembe tega zakona in kot vidim je bil to namen sprememb, da drzava ni vec prednostna upnica, ampak delavci....
#15112
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
26.1.2015 10:55:35
Ne, to velja za prispevke za zaposlene in se to za zadnje tri mesece pred stečajem. Se kaksno mnenje? Drugace pa sem brala vse te sprembe tega zakona in kot vidim je bil to namen sprememb, da drzava ni vec prednostna upnica, ampak delavci....
#15113
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
26.1.2015 10:55:58
Ne, to velja za prispevke za zaposlene in se to za zadnje tri mesece pred stečajem. Se kaksno mnenje? Drugace pa sem brala vse te sprembe tega zakona in kot vidim je bil to namen sprememb, da drzava ni vec prednostna upnica, ampak delavci....
#15114
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
26.1.2015 15:03:30
Ravno sem dobila mnenje se ene odvetniške pisarn,, pravijo isto kot vi, prispevki so v prvem odstavku 21.člena....pa mislim, da ne tam so plače in prispevki za te plaće. Za delavce. Sp nima plaće. Tudi, će bi to držalo bi bilo potem vseeno to za plače in prispevke za zadnje tri mesece. Se vedno mislim, da so prispevki v drugem
#15115
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
26.1.2015 15:15:11
Se opravicujem za ponovitve postov, ne razumem niti sama!
#15116
Magda1973
Osebni stečaj - osnovne informacije
27.1.2015 09:26:14
Na kateri banki ste odprli TRR?
#15118
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
27.1.2015 10:52:37
Vam kakšnega dodatnega računa ni potrebno odpirati, to stori stečajni upravitelj, vi preprosto uporabljate tega, ki ga že imate, isto bo kot blokada, dvigovati boste verjetno morali na banki preiive, kar pa bo nad dovoljeno mejo, nad minimalno plačo etc, pa se nakaže na ta dodatni račun, ki vam ga bodo odprli.

lp
#15119
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
27.1.2015 10:52:43
Vam kakšnega dodatnega računa ni potrebno odpirati, to stori stečajni upravitelj, vi preprosto uporabljate tega, ki ga že imate, isto bo kot blokada, dvigovati boste verjetno morali na banki preiive, kar pa bo nad dovoljeno mejo, nad minimalno plačo etc, pa se nakaže na ta dodatni račun, ki vam ga bodo odprli.

lp
#15120
Magda1973
Osebni stečaj - osnovne informacije
27.1.2015 11:57:40
Malo sem nerodno postavila vprašanje...

situacija je namreč taka, da mi je banka, na kateri sem imela odprt TRR že 8 let, včeraj poslala dopis s katerim mi enostransko prekinjajo pogodbo in v roku 2.mesecev mi bodo zaprli TRR...
v stečaju sem že 2 leti in 1 leto imam še do končanja postopka...

zato me zanima na katerih bankah imate odprte TRR in da vam ne komplicirajo zaradi stečaja samega...
#15121
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
27.1.2015 12:08:04
Jaz imam SKB in so mi tudi to poslali, potem pa me poklicali sami po dveh dneh in se opravičili naj proč vržem dopis....poskuite kontaktirati osebnega bančnika ali vodjo poslovalnice, mislim, da se da urediti....srečno!
#15122
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
27.1.2015 13:10:01
najmanj komplicira Poštna banka Slovenije, pa tudi NLB ne komplicira. Vi sam morate zaprostiti sodišče za dovoljenje za odprtje novega računa, ker ga boste morali pokazati na banki, ko boste odpirali račun.
#15123
Magda1973
Osebni stečaj - osnovne informacije
27.1.2015 13:46:19
sem malo poklicala na okrog... pri Delavski hranilnici ni mogoče odpreti TRR v času stečaja, ker ko dajo not v sistem DŠ jim kao zablokira odprtje.... na Hypo so mi pa rekli, da bo šlo brez problema...
#15124
Ta tema ima preveč komentarjev, da bi jih bilo mogoče vse prikazati. Vse komentarje si lahko ogledate na forumu.

Pravni nasvet   Komentirajte to novico...

Iskanje po spletni strani

Prijava


Pozabljeno geslo?
Registrirajte se