Skip to content

Pravo za telebane - največji slovenski pravni portal

hitri pravni nasvet


Domov

Osebni stečaj - osnovne informacije E-pošta
(57 glasov)
Avtor: Luka Podjed, odvetnik   
14.10.2008

Morda je za slovensko uho besedna zveza "osebni stečaj" nekoliko nenavadna, morda doslej tudi nesmiselna, a zakonodajalec je poskrbel, da bo v prihodnje tudi v naših ušesih zvenela bistveno bolj domače in običajno.

S 1. oktobrom 2008 so namreč pričele veljati določbe oddelka 5.11. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki določajo pravila postopka osebnega stečaja.Komu je osebni stečaj namenjen?

Gre za sodni postopek, ki naj bi omogočal prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okvirju svojih možnosti poplačajo vse svoje upnike, s tem da lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v stečaju.

Osebni stečaj je namenjen predvsem potrošnikom ("navadnim" fizičnim osebam) in podjetnikom posameznikom (s.p.) ter zasebnikom (odvetniki, notarji, izvršitelji ipd.).

 

Kakšni so pogoji za začetek postopka osebnega stečaja?

Predlog za začetek stečajnega postopka lahko vloži sam dolžnik ali upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca.

Postopek osebnega stečaja se vodi proti insolventnemu dolžniku. Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih zapadlih obveznosti (trajnejša nelikvidnost) ali če postane dolgoročno plačilno nesposoben.

Dolžnik, ki je potrošnik, je trajneje nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov ali če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 EUR.

Dolgoročno plačilno nesposoben pa je dolžnik, čigar vrednost premoženja je manjša od vsote njegovih obveznosti (prezadolženost).

 

Kako poteka stečajni postopek?

Dolžnik, ki je vložil predlog za začetek postopka osebnega stečaja, ali pa je bil ta proti njemu vložen, mora sodišču podati poročilo o stanju svojega premoženja.

Z začetkom postopka osebnega stečaja se poslovna sposobnost dolžnika omeji tako, da NE more:

  • sklepati pogodb in opravljati drugih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso, samostojnemu podjetniku ali zasebniku pa preneha takšen status;
  • brez soglasja sodišča najeti posojila ali dati poroštva;
  • odpreti novega transakcijskega ali drugega računa;
  • se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.
V postopku osebnega stečaja vodi dolžnikove posle upravitelj in ga tudi zastopa.
 
 

Kaj spada v stečajno maso? 

V stečajno maso spada vse premoženje dolžnika ob začetku postopka in vse premoženje, doseženo z unovčevanjem in upravljanjem stečajne mase ter izpodbijanjem pravnih dejanj dolžnika. Poleg navedenega v stečajno maso spadajo tudi plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom, in premoženje, ki ga dolžnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom, razen zakonsko izvzetih prejemkov.
 
 

Kakšne so posledice po končanem postopku? 

Po končanem postopku dolžnik NI prost obveznosti, ki v postopku niso bile v celoti poplačane! 
 
Lahko pa pred koncem postopka vloži predlog za odpust svojih obveznosti, ki so nastale do začetka postopka, v delu, v katerem v tem postopku ne bodo poplačane.
 
Da bi preprečili, da bi se dolžnik večkrat zaporedoma posluževal te možnosti, zakon določa, da mora od zadnjega pravnomočnega sklepa o odpustu obveznosti preteči najmanj deset let. S sklepom o začetku postopka odpusta obveznosti sodišče določi preizkusno obdobje, ki ne sme biti krajše od dveh let od uvedbe postopka osebnega stečaja in tudi ne od enega leta po vložitvi predloga za odpust obveznosti ter ne daljše od petih let od uvedbe osebnega stečaja. Po poteku preizkusnega obdobja sodišče izda sklep, da se dolžniku odpustijo njegove obveznosti. S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti preneha upnikova pravica sodno uveljavljati plačilo terjatve, na katero učinkuje odpust obveznosti.
 
 

Kakšni so stroški postopka?

Predlagatelj osebnega stečaja bo moral ob vložitvi predloga plačati predujem za kritje začetnih stroškov postopka, pri čemer je višina predujma odvisna od vrednosti premoženja, ki spada v stečajno maso in števila upnikov, in lahko znaša od 1.500 EUR naprej.

 

Pametni e-obrazci:

Predlog za začetek osebnega stečaja

Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti  

 


 
Komentirajte (2242 komentarjev)
strala
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.11.2014 07:50:45
Pozdravljeni!
Prečesala sem že vse podobne teme, pa nisem našla odgovora. Namreč, zanima me kako je s prednostnimi terjatvami. Po pravnomočnem sklepu o zaključku stejčajnega postopka in odpustu obveznosti sem prejela opomin iz Ministrstva za finance, kjer me terjajo iz naslova zavarovanja in spiza. Na sodišču sem dobila informacijo, ki jo je gospa še iz nekega člena brala, da če je dolg nastal z neplačanimi obveznosti do same sebe, naj bi se to tudi odpustilo, kar v mojem primeru je, saj sem imela s.p. Če bi pa imela zaposlenega delavca za katerega nebi plačevala prispevkov, se pa to ne odpusti. To mi je zagotovila kot 100%. Dejansko mi pa na to ne zna odgovorit niti stečajni, ki pravi, da je zakon pisan precej ohlapno. Kje in kdo mi lahko poda to informacijo, da ugotovim točno, kako je s tem? Na dursu itak želijo izterjati vsak dolg, če ga le lahko, tako da oni niso pravi naslov.
#14977
strala
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.11.2014 07:51:06
Pozdravljeni!
Prečesala sem že vse podobne teme, pa nisem našla odgovora. Namreč, zanima me kako je s prednostnimi terjatvami. Po pravnomočnem sklepu o zaključku stejčajnega postopka in odpustu obveznosti sem prejela opomin iz Ministrstva za finance, kjer me terjajo iz naslova zavarovanja in spiza. Na sodišču sem dobila informacijo, ki jo je gospa še iz nekega člena brala, da če je dolg nastal z neplačanimi obveznosti do same sebe, naj bi se to tudi odpustilo, kar v mojem primeru je, saj sem imela s.p. Če bi pa imela zaposlenega delavca za katerega nebi plačevala prispevkov, se pa to ne odpusti. To mi je zagotovila kot 100%. Dejansko mi pa na to ne zna odgovorit niti stečajni, ki pravi, da je zakon pisan precej ohlapno. Kje in kdo mi lahko poda to informacijo, da ugotovim točno, kako je s tem? Na dursu itak želijo izterjati vsak dolg, če ga le lahko, tako da oni niso pravi naslov.
#14978
strala
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.11.2014 07:51:09
Pozdravljeni!
Prečesala sem že vse podobne teme, pa nisem našla odgovora. Namreč, zanima me kako je s prednostnimi terjatvami. Po pravnomočnem sklepu o zaključku stejčajnega postopka in odpustu obveznosti sem prejela opomin iz Ministrstva za finance, kjer me terjajo iz naslova zavarovanja in spiza. Na sodišču sem dobila informacijo, ki jo je gospa še iz nekega člena brala, da če je dolg nastal z neplačanimi obveznosti do same sebe, naj bi se to tudi odpustilo, kar v mojem primeru je, saj sem imela s.p. Če bi pa imela zaposlenega delavca za katerega nebi plačevala prispevkov, se pa to ne odpusti. To mi je zagotovila kot 100%. Dejansko mi pa na to ne zna odgovorit niti stečajni, ki pravi, da je zakon pisan precej ohlapno. Kje in kdo mi lahko poda to informacijo, da ugotovim točno, kako je s tem? Na dursu itak želijo izterjati vsak dolg, če ga le lahko, tako da oni niso pravi naslov.
#14979
strala
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.11.2014 07:51:11
Pozdravljeni!
Prečesala sem že vse podobne teme, pa nisem našla odgovora. Namreč, zanima me kako je s prednostnimi terjatvami. Po pravnomočnem sklepu o zaključku stejčajnega postopka in odpustu obveznosti sem prejela opomin iz Ministrstva za finance, kjer me terjajo iz naslova zavarovanja in spiza. Na sodišču sem dobila informacijo, ki jo je gospa še iz nekega člena brala, da če je dolg nastal z neplačanimi obveznosti do same sebe, naj bi se to tudi odpustilo, kar v mojem primeru je, saj sem imela s.p. Če bi pa imela zaposlenega delavca za katerega nebi plačevala prispevkov, se pa to ne odpusti. To mi je zagotovila kot 100%. Dejansko mi pa na to ne zna odgovorit niti stečajni, ki pravi, da je zakon pisan precej ohlapno. Kje in kdo mi lahko poda to informacijo, da ugotovim točno, kako je s tem? Na dursu itak želijo izterjati vsak dolg, če ga le lahko, tako da oni niso pravi naslov.
#14980
strala
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.11.2014 07:51:22
Pozdravljeni!
Prečesala sem že vse podobne teme, pa nisem našla odgovora. Namreč, zanima me kako je s prednostnimi terjatvami. Po pravnomočnem sklepu o zaključku stejčajnega postopka in odpustu obveznosti sem prejela opomin iz Ministrstva za finance, kjer me terjajo iz naslova zavarovanja in spiza. Na sodišču sem dobila informacijo, ki jo je gospa še iz nekega člena brala, da če je dolg nastal z neplačanimi obveznosti do same sebe, naj bi se to tudi odpustilo, kar v mojem primeru je, saj sem imela s.p. Če bi pa imela zaposlenega delavca za katerega nebi plačevala prispevkov, se pa to ne odpusti. To mi je zagotovila kot 100%. Dejansko mi pa na to ne zna odgovorit niti stečajni, ki pravi, da je zakon pisan precej ohlapno. Kje in kdo mi lahko poda to informacijo, da ugotovim točno, kako je s tem? Na dursu itak želijo izterjati vsak dolg, če ga le lahko, tako da oni niso pravi naslov.
#14981
strala
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.11.2014 07:51:24
Pozdravljeni!
Prečesala sem že vse podobne teme, pa nisem našla odgovora. Namreč, zanima me kako je s prednostnimi terjatvami. Po pravnomočnem sklepu o zaključku stejčajnega postopka in odpustu obveznosti sem prejela opomin iz Ministrstva za finance, kjer me terjajo iz naslova zavarovanja in spiza. Na sodišču sem dobila informacijo, ki jo je gospa še iz nekega člena brala, da če je dolg nastal z neplačanimi obveznosti do same sebe, naj bi se to tudi odpustilo, kar v mojem primeru je, saj sem imela s.p. Če bi pa imela zaposlenega delavca za katerega nebi plačevala prispevkov, se pa to ne odpusti. To mi je zagotovila kot 100%. Dejansko mi pa na to ne zna odgovorit niti stečajni, ki pravi, da je zakon pisan precej ohlapno. Kje in kdo mi lahko poda to informacijo, da ugotovim točno, kako je s tem? Na dursu itak želijo izterjati vsak dolg, če ga le lahko, tako da oni niso pravi naslov.
#14982
ariela1983
Osebni stečaj - osnovne informacije
20.11.2014 12:27:07
Ponovno pozdravljeni. Imam vprašanje kaj storite tisti,ki ste zaposleni z regresom.Ali obstaja kakšna možnost, da si ga nakazem na drug racun?Kaj se lahko v najslabšem primeru zgodi,ali mi lahko prekinejo stečaj? denar nujno potrebujem sem v veliki socialni stiski in iščem možnosti.
Prosim če kdo kaj ve naj mi odgovori.Za vsak odgovor bom zelo hvaležna.
Lp
#14985
neznanec1978
Osebni stečaj - osnovne informacije
20.11.2014 17:01:34
Si že poskusila z izredno denarno pomočjo, socialnih transferjev ne rubijo?
#14986
neznanec1978
Osebni stečaj - osnovne informacije
20.11.2014 17:02:12
Si že poskusila z izredno denarno pomočjo, socialnih transferjev ne rubijo?
#14987
ariela1983
Osebni stečaj - osnovne informacije
20.11.2014 17:37:56
Pozdravljen,
Hvala za info,vendar sem zaposlena in CSD izredne denarne pomoči tudi ne deli kr vsakemu.Moja plača znaša 683 eur z malico vendar je njim to preveč.Samo tak za info.Jvem pa da soc.ne rubijo.Potrebujem pomoč,ker verjamem da več ljudi razmišlja tako kot jaz.Menim,da nisem edina.
#14988
schoo
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.11.2014 08:51:58
Ariela, koliko družinskih članov imaš? Torej, ni važna (samo) tvoja plača, pač pa ves denar, ki ga kot družina dobite, na podlagi tega se odločajo o dodelitvi socialne pomoči.
Kar se regresa tiče, če ti ga delodajalec nakaže na drug račun in se stečajc spravi nate, da hoče vedeti, kje je, bi ti morda prišla skozi, da ne bi tebe to stalo stečaja ipd, ampak bi pa lahko po prepovedi izplačil stečajc zahteval od firme, da nakaže na fid. račun tak znesek (in pol ni njegova stvar, kako se firma s tabo zmeni, da vrneš denar, ki so ti ga že nakazali).
#14989
brinjevec
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.11.2014 09:25:29
LEP POZDRAV IZ SODISCA SEM DANES DOBIL DA NAJ DOPOLNIM ZAHTEVEK O STECAJU KER OBSTAJA OBJEKTIVNA OVIRA ZA ODPUST ZARADI KAZNIVEGA DEJANJA NEUPRAVICENA UPORABA TUJEGA PREMOZENJA IN PONEVERBA VENDAR TO NI BILO V CASU KO SEM SP TO JE BILO V PREJSNI SLUZBI. POGOJNA OBSODBA ZA KATERO BOM LAHKO NASLEDNJO LETO ZAPROSIL ZA IZBRIS, TO NIMA VEZE S STECAJEM IN ZDEJSNO SITUACIJO. PRAV TAKO NI BILO GOSODARSTVO AMPAK DRUGA INSTITUCIJA. ZANIMA ME ALI VZTRAJAM NA STECAJU IN KAJ JI NAJ ODPIŠEM. SE MI ZDI DA ME HOCE SKENSLAT DA NEBI VLOZU SZECAJA. JZ MISLIM DA TO NEBI SMEL VPLIVAT NA ODPUST, MNENJA IDEJE
#14990
schoo
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.11.2014 09:37:12
399. člen ZFPPIPP pravi:

Odpust obveznosti ni dovoljen:

1. če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, ki še ni izbrisano,
...

To, kar ti omenjaš, je prav kaznivo dejanje proti premoženju in zato ti, dokler to ni izbrisano, tudi postopka odpusta obveznosti ne morejo začeti. Da se je kaznivo dejanje zgodilo prej in da ni povezano z razlogi, zakaj si postal nelikviden, jih ne bo zanimalo. Največ, kar lahko narediš, je, da nekako preguraš to leto, dokler ga ne izbrišejo, pa potem vložiš ponovno stečaj. Žal. Če ve kdo drug kako drugačno opcijo, pa tudi mene zanima...
#14991
sumatra
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.11.2014 10:06:31
Pozdravljeni,
zanima me samo, kakšne so možnosti pridobitve kredita(5 let te vodijo v sisbonu-vem). Obstaja kakšna druga varianta, recimo kje drugje? Avstrija npr. ali se pač še za nadaljnih 5 let lahko obrišem pod nosom,...?
Hvala za info
#14992
tomica1971
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.11.2014 10:16:07
Odpust obveznosti se ne more začeti, če obstaja v registru o nekaznovanosti kakršnakoli kazen, pogojna ali ne, ni važno. Glede izbrisa kazni imaš zakonsko ali sodno rehabilitacijo. Poglej roke glede na dolžino pogojne, če je npr. 2 leti pogojne potem je zakonski izbris šele 1 leto po preteku zadnjega dne pogojnega roka. Imaš pa možnost sodne rehabilitacije, kjer pri zgornjem primeru lahko že po 6 mesecih po preteku pogojne zaprosiš sodišče, ki izdalo kazen, da se ti ga izbriše. Ponavadi nima sodišče ali tožilstvu nič proti.

Najbolje je vedno začeti OS, se tako znebiš izvršb - izvršiteljev. Sicer ti zavrnejo odpust, a postopek OS teče dalje. Potem ga z raznimi predlogi, pritožbami, dopisi razvlečeš tako dolgo, da se ti kazen lahko izbriše. Potem pa še 1x vložiš vlogo za odpust obveznosti z vsem overjenimi listinami.
#14993
hajduk
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.11.2014 12:38:52
Strala-ali si ze zvedla kako je z temi davki in prispevki??
#14994
brinjevec
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.11.2014 13:47:38
jz bom stecaj zacel naslednji teden cez 6 mesecev se mi kazen izbrise. potem sem hotu se enkrat zaprosit za odpust.
#14995
ariela1983
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.11.2014 14:21:36
Pozdravljen,
Hvala za pomoč. Družinskih članov nimam,sem samska oseba.Glede regresa pa je tako:zaposlena sem preko javnih del.Prva pogodba,ki sem jo podpisala z Zavodom in jo nato poslala stečajni nima navedeno,da Zavod ali občina krijeta regres,ker smo pri prijavi na razpis naredili napako.Podpisali smo aneks v oktobru tega pa nisem poslala stečajni tako,da ne ve.Delam pa v neprofitni organizaciji,ki tako ali tako nima denarja,da bi mi plačala regres v kolikor ga občina ne bi.
Strah me je edino,da v kolikor dobim regres na drug racun,da mi prekinejo stečaj ali da se mi lahko zgodi še kaj druga.Ali imaš ti kakšne izkušnje kaj naredijo ljudje z regresi,seveda tisti ki so v stečaju.
Lp
#14996
Magda1973
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.11.2014 15:25:05
Tisti, ki smo v stecaju se za regres "obrisemo pod nosom"... Tako pac je. No, pa ne samo za regres - tudi za bozicnice, premije, vrnjene dohodnine, stimulacije, potne stroske (dnevnice), prevoz na delo in malico.
Zaprosi za izredno socialno pomoc - zagotovo jo bos dobila, ce le imas za poravnat racune za najemnino, elektriko ... Vlogi prilozi sklep o zacetku stecaja in kopije racunov, ki jih imas za poravnat.
#14997
strala
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.11.2014 17:42:45
Hajduk, zaenkrat še dobivam nasprotujoče informacije. Takoj, ko kaj novega izvem, javim.
#14998
hajduk
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.11.2014 18:30:33
ok. kdaj pa si zaključila stečaj?
#14999
strala
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.11.2014 18:34:44
Pravnomočno je postalo v začetku tega meseca, drugače pa že avgusta.
#15000
info4444
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.11.2014 20:25:06
tukaj te moram popravit
poleg plače ti po zakonu pripada malica prevoz na delo dnevnice pa sploh dnevnice so nedotakljive

jaz ko sem bil v os sem vsak mesec poleg plače dobil dnevnice okoli 1200 evrov je pa res ko dobivaš nakazilo na banko morata bit dva nakazila eno plača eno pa dnevnice oziroma strošek ki ga imaš ti z opravljanjem dela
#15001
info4444
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.11.2014 20:30:32
sem pozabil da je pa res da regres božičnica 13 plača to je pa adijo je pa vprašanje če se izplača raskirat os zaradi regresa ki bi ga prejela na drug račun
#15002
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
22.11.2014 13:48:20
Magda, kar se tiče prevoza, malice ni res, da ti ne pripadata, moraš se zmeniti s stečajnim, napista prošnjo na sodišče in utemeljiti svoje razloge okoli prevoza in malice, če se stečajni strinja s tem, ti sodišče odobri, jaz sem dobivala malico in prevoz, ker mi je stečajni to odobril, mož pa je dobil prevoz, malice mu pa ni odobil, ker njegova utemeljitev v službo moraš priti, jesti ti pa ni potrebno, pa tudi regres sem dobivala mi ga niso vzeli, je čisto odvisno od delodajalca in od stečajnika, jaz sem imela srečo in sem vse dobivala
#15003
Ta tema ima preveč komentarjev, da bi jih bilo mogoče vse prikazati. Vse komentarje si lahko ogledate na forumu.

Pravni nasvet   Komentirajte to novico...

Iskanje po spletni strani

Prijava


Pozabljeno geslo?
Registrirajte se